Opis projektu

Projekty UE

Promowanie usług serwisu HOTAILORS na rynkach krajów Zatoki Perskiej

Promowanie usług serwisu HOTAILORS na rynkach krajów Zatoki Perskiej nr POIR.03.03.03-30-0024/21, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Przedmiotem niniejszego projektu jest realizacja działań mających na celu rozszerzenie usług serwisu HOTAILORS na perspektywicznych zagranicznych rynkach Zatoki Perskiej. System Informatyczny HOTAILORS działa w branży obsługi podróży służbowych, wykorzystując w tym celu autorskie rozwiązanie technologiczne wspierające proces wnioskowania, rezerwacji i raportowania dla klientów korporacyjnych. Rozwiązanie to jest znacząco konkurencyjne względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

Ekspansja na rynki docelowe stwarza nowe perspektywy rozwoju i pozwala zwiększyć skalę działalności przedsiębiorstwa. Rynki docelowe, na które przedsiębiorstwo zamierza kierować swoje usługi w ramach realizowanego projektu to: Kraje Zatoki Perskiej.

Głównym celem projektu jest udział w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym w ramach organizowanej w Dubaju Światowej Wystawy EXPO 2020.

Ponadto wnioskodawca zaplanował udział w następujących imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy:

 • Seamless Middle East 2022,
 • GISEC 2022,
 • Arab Aviation Summit 2022,
 • Arabian Travel Market 2022,
 • Arab Health 2022,
 • Hotel Show Dubai 2022.

W ramach w/w działań zostaną poniesione koszty związane z podróżami służbowymi (przeloty i noclegi) oraz rezerwacją powierzchni wystawienniczych wraz z biletami wstępu na imprezy targowe.
Wnioskodawca zobowiązuje się w ramach udziału w planowanych imprezach do instalacji elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki.
Wnioskodawca w wyniku projektu będzie aktywnie działać na rynkach zagranicznych, a tym samym przyczyni się do ekspansji polskich firm na rynki międzynarodowe.

Przedmiot projektu zgodny jest z programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, który opracowany został w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.


Promocja serwisu HOTAILOR na rynkach zagranicznych

Promocja serwisu HOTAILOR na rynkach zagranicznych nr POIR.03.03.03-30-0040/17, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Przedmiotem projektu jest realizacja działań mających na celu rozszerzenie działalności firmy Wnioskodawcy na zagranicznych rynkach oraz promocję serwisu HOTAILOR. Ekspansja na pozaunijne rynki docelowe stwarza nowe perspektywy rozwoju i pozwala zwiększyć skalę działalności przedsiębiorstwa. Perspektywiczne rynki docelowe, na które przedsiębiorstwo zamierza kierować swoje usługi w ramach realizowanego projektu to: Stany Zjednoczone Ameryki (USA) i Brazylia. Projekt obejmie swoim zakresem następujące działania:

 • zakup usług doradczych w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynki perspektywiczne: USA i Brazylia;
 • zakup usług szkoleniowych w zakresie umiędzynarodowienia pod kątem rynków docelowych USA i Brazylia;
 • udział w indywidualnej misji gospodarczej do USA i Brazylii;
 • udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: TechCrunch Disrupt 2017, 2018 i 2019 (San Francisco, USA);
 • udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: Futurecom 2017, 2018 i 2019 (Sao Paulo, Brazylia);
 • wykonanie materiałów informacyjno promocyjnych; katalogów reklamowych;

W ramach w/w działań zostaną poniesione koszty związane z podróżami służbowymi, transportem i ubezpieczeniem eksponatów, rezerwacją powierzchni wystawienniczych, organizacją stoiska wystawowego na imprezach targowych, wykonaniem panelu MPG, reklamą w mediach targowych, organizacją spotkań z kontrahentami, usługami doradczymi i szkoleniowymi. Wnioskodawca w wyniku projektu będzie aktywie działać na rynkach zagranicznych, a tym samym przyczyni się do ekspansji polskich firm na rynki międzynarodowe.

Przedmiot projektu zgodny jest z programem promocji branży IT, który opracowany został w ramach poddziałania 3.3.3 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”.


BRIdge Alfa

Inwestycje realizowane są w ramach programu BRIdge Alfa prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest wsparcie zespołów zaangażowanych w projekty technologiczne znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju i opierające się na pracach badawczo-rozwojowych.

Alfabeat

Fundusz venture capital inwestujący w projektów technologiczne o globalnym potencjale. Alfabeat inwestuje w projekty B2B Cloud. Partnerzy zarządzający pracowali w 6 krajach, uczestniczyli w tworzeniu kilkudziesięciu start-upów, byli odpowiedzialni za IPO. Alfabeat aktywnie poszukuje projektów o globalnym potencjale i wspiera je poprzez globalne alianse. Alfabeat zainwestował między innymi w Andiamo, Daily, DEBN, Fibratech, Intiaro.

Hotailors

Hotailors to projekt, którego celem jest opracowanie nowej metody uczenia maszynowego do porządkowania ofert hoteli dla klientów biznesowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Kwota dofinansowania projektu z UE: 800.000 PLN. Inwestycja prywatnych inwestorów: 200.000 PLN. Łączna kwota projektu: 1.000.000 PLN.