Regulamin

Regulamin worktrips.com

Usługi określone w niniejszym Regulaminie świadczy:

Travel Manager Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 29/8, posiadająca numery NIP 783 174 22 97 oraz REGON 364 481 411, zwana dalej
„Travel Manager”. Każdy przedsiębiorca z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu staje się „Partnerem” i podejmuje współpracę z Travel Manager na zasadach określonych poniżej.Niniejszy Regulamin stanowi wzór umowy generalnej pomiędzy Travel Manager a Partnerem, zawieranej w formie elektronicznej poprzez zaakceptowanie jego treści przez Partenra w systemie informatycznym Travel Manager. W przypadku ustalenia treści i podpisania Regulaminu przez Travel Manager i konkretnego Partnera w formie pisemnej, niniejszy Regulamin stanowi o treści Umowy Generalnej pomiędzy stronami. Wszelkie odwołania do Regulaminu dotycząc zawartej Umowy Generalnej.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Travel Manager świadczy na rzecz Partnera usługi elektroniczne polegające na udostępnieniu Partnerowi narzędzia informatycznego hotailors.com, zwanego dalej „Systemem”.
2. Udostępnienie Systemu przez Travel Manager oznacza umożliwienie Partnerowi korzystania z jego funkcjonalności poprzez umożliwienie przeglądania i wyboru ofert, w szczególności ofert noclegów, lotów i innych usług turystycznych.
3. Partner uprawniony jest do korzystania z Systemu tylko w ramach i w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
4. Travel Manager nie świadczy usług na rzecz konsumentów.
5. Świadczenie usług będzie się odbywać każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń zawieranych za pomocą Systemu.
6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o hotelach, rozumie się przez to również: pensjonaty, hostele i inne podmioty świadczące usługi noclegowe. Ilekroć mowa o dostawcach usług, rozumie się przez to podmioty trzecie oferujące pośrednictwo w rezerwacji hoteli oraz innych usług turystycznych.

§ 2.
OŚWIADCZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI TRAVEL MANAGER
1. Travel Manager udostępnia Partnerowi System, który umożliwia sprawdzenie przez Partnera oferty noclegów i innych atrakcji turystycznych oferowanych przez kilku dostawców oraz umożliwia dokonanie rezerwacji noclegu i innych ofert turystycznych przez użytkowników Partnera (integracja usług turystycznych).
2. Odpowiedź na zapytanie o ofertę może zawierać również propozycje innych usług turystycznych. Wybranie oferty może przenosić użytkownika na zewnętrzną, niezależną od Travel Manager stronę internetową. W takim przypadku zawarcie umowy na te usługi następuje bezpośrednio pomiędzy Partnerem, a operatorem tej zewnętrznej strony internetowej.
3. Travel Manager może powierzyć wykonanie usług swoim pracownikom i innym podwykonawcom, według własnego uznania.
4. Travel Manager i jego dostawcy uprawnieni są do rozwijania i modyfikowania oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

§ 3.
OŚWIADCZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA
1. Partner jest przedsiębiorcą lub podmiotem prowadzącym działalność odpłatną i korzystając z usług Travel Manager działa w ramach prowadzonej działalności.
2. Partner wyraża zgodę na wystawianie przez Travel Manager na jego rzecz faktur VAT bez jego podpisu.
3. Partner jest uprawniony do udostępniania Travel Manager i odpowiednim dostawcom usług powierzonych mu danych osobowych w celu realizacji usług określonych Regulaminem.

§ 4.
KORZYSTANIE Z SYSTEMU
1. Korzystanie z Systemu oznacza akceptację regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania jego zasad oraz zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Do prawidłowego korzystania z Systemu potrzebne jest użycie komputera, łącza internetowego oraz standardowej przeglądarki internetowej w aktualnej wersji (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Edge). Travel Manager zapewnia bezpieczne połączenie przy wymianie danych z serwisem (protokół SSL).
3. Każdy użytkownik, który chciałby korzystać z usług serwisu lub kontaktować się z serwisem, musi posiadać aktywny adres e- mail poczty elektronicznej.
4. By korzystać w pełni funkcjonalności serwisu, należy zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych. Można również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zaznaczając odpowiednie pole.
5. Użytkownik nie może wykorzystywać serwisu do zamieszczania treści bezprawnych. Użytkownik, który dopuszcza się łamania regulaminu, zostanie wezwany do zaprzestania naruszeń. Jeżeli zachowanie takiego użytkownika nie zmieni się, administrator może zablokować mu dostęp do serwisu.
6. Użytkownik odpowiada za prawidłowość podanych przez niego danych i ma obowiązek aktualizować je w przypadku ich zmiany.
7. Treści i informacje zamieszczone w
serwisie są własnością Travel Manager, dostawców usług lub obiektów hotelowych. Zabronione jest ich wykorzystywanie, w tym kopiowanie i przetwarzanie, w zakresie innym niż zwykłe korzystanie z serwisu, opisane w niniejszym regulaminie.

§ 5.
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. Travel Manager świadczy usługi Partnerowi:
a. zapewnia System w formie SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa),
b. udziela Partnerowi licencji na korzystanie z Systemu.
2. W przypadku gdy Partner dokonuje zakupu usług w celu organizowania podróży służbowych dla swoich pracowników i współpracowników, to niniejszy Regulamin stanowi umowę generalną o organizowanie podróży służbowych, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
3. W przypadku gdy Partner dokonuje zakupu usług w innych celach, niż określone w ust. 2 powyżej, wtedy usługi te nie stanowią imprez turystycznych w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. Partner uprawniony jest do zakupu jedynie jednej usługi turystycznej.
4. Travel Manager może udostępniać Partnerowi System poprzez white label solution, który Partner może zastosować na dowolnej domenie i udostępnić swoim użytkownikom.
5. Travel Manager zapewnia usługi turystycznego concierge. Udostępnia w tym celu numer telefonu +48 609 009 386 oraz adres e-mail info@hotailor.com do concierge, który służyć będzie pomocą Partnerowi i, jeśli zajdzie taka potrzeba, klientom Partnera. Na każde wezwanie Partnera lub klienta, concierge udzieli mailowej lub telefonicznej informacji dotyczącej hoteli; w szczególności spełniania przez nie kryteriów określonych
przez Partnera bądź klienta lokalizacji, połączenia komunikacyjnego z obiektem, usług dodatkowych, atrakcji i infrastruktury znajdującej się w lokalizacji obiektu. Treści i wiadomości przekazane przez concierge mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy. Travel Manager dołoży najwyższej staranności w celu udzielania rzetelnych i sprawdzonych informacji odpowiadających pytaniu, jednakże Travel Manager nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści przekazywane przez concierge, w tym za ich prawdziwość, poprawność, aktualność oraz przydatność. Usługi turystycznego concierge dostępne są dla Partnera bądź klienta do momentu wymeldowania z hotelu.
6. Usługa turystycznego concierge nie stanowi z usługą główną imprezy turystycznej, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
7. W przypadkach wskazanych w ust. 2 powyżej, System może być opatrzony logiem firmy Partnera.

§ 6.
REZERWACJE
1. Informacje udostępniane w Systemie pochodzą od hoteli i dostawców usług, którzy odpowiadają za prawidłowość informacji przekazywanych do Systemu, w szczególności takich jak aktualna dostępność miejsc, wysokość opłat oraz warunki rezerwacji.
2. Użytkownik może wybrać i zarezerwować za pośrednictwem Systemu usługę, spośród ofert dopasowanych do wskazanych przez niego preferencji dotyczących rezerwacji.
3. Travel Manager dokłada starań, żeby przesłana oferta pozostała jak najdłużej aktualna. Jednakże gwarantujemy, że przedstawiona oferta pozostaje aktualna (ważna) jedynie dziesięć minut po jej przesłaniu. Travel Manager dokłada starań, żeby użytkownik mógł z niej skorzystać w okresie późniejszym, ale dostępność hoteli oraz cena usług (w szczególności ze względu na zmiany kursów walut) może ulegać zmianie. Przy dokonywaniu rezerwacji System przedstawi aktualną
cenę wybranych usług.
4. Dokonanie rezerwacji oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z ofertą prezentowaną przez hotel lub dostawce usług. Partner bądź jego
klient zawiera umowę bezpośrednio z
hotelem lub dostawcą usług. Chwilą dokonania rezerwacji jest przesłanie użytkownikowi jej potwierdzenia (vouchera) przez Travel Manager, dostawcę usług lub bezpośrednio przez hotel.
5. System działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Partnerem bądź jego klientem, a hotelem lub dostawcą usług, przekazując im szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i korespondencję.
6. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług, Partner lub jego klient stają się wyłącznie odpowiedzialni za dokonaną rezerwację; posiadają wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy z danym hotelem lub dostawcą usług, w szczególności odpowiedzialność za niewykonanie lub wadliwe wykonanie umowy, w tym za dokonanie wszystkich wymaganych opłat i spełnienie innych warunków rezerwacji.
7. Dokonując rezerwacji użytkownik akceptuje warunki określone przez dany hotel lub dostawcę usług, w tym warunki dotyczące odwoływania rezerwacji oraz niepojawienia się, a także wszystkie dodatkowe warunki (w tym szczegółowe zasady określone przez hotel bądź dostawcę usług), które mogą dotyczyć rezerwacji lub pobytu oraz usług dostarczanych i/lub produktów oferowanych przez hotel bądź dostawcę usług. Hotele i dostawcy usług mogą wymagać przy zameldowaniu bądź odbieraniu usługi okazania przez użytkownika potwierdzenia rezerwacji w formie papierowej lub elektronicznej.
8. W przypadku, gdy w związku z daną umową o świadczenie usług powstaną jakiekolwiek koszty dodatkowe, w tym m. in. chargeback, opłaty za płatności elektroniczne, manipulacyjne, za opóźnienie, za anulowanie rezerwacji, za zwroty, za dodatkowe usługi, związane z fałszerstwem lub nieuprawnionym użyciem
środków pieniężnych, prowizje, zwroty kosztów, kary umowne, itp. oraz wszelkie inne opłaty związane z daną rezerwacją, którymi obciążony zostanie Travel Manager, obciążenie to zostaje przeniesione na Partnera. Travel Manager może potrącić ww. koszty wraz z prowizją ze środków przekazanych na opłacenie rezerwacji czy przeznaczonych do zwrotu Partnerowi.
9. Travel Manager nie gwarantuje, że wyniki wyszukiwania hoteli i innych usług według parametrów Partnera będą odpowiadały jego oczekiwaniom. W szczególności warunki konkretnego zapytania mogą uniemożliwić Travel Manager
przedstawienie ofert.

§ 7.
VOUCHER
1. Potwierdzeniem rezerwacji usługi jest voucher. Partner otrzyma voucher na podany adres e-mail po dokonaniu rezerwacji i spełnieniu wymaganych formalności.
2. Voucher konieczny jest do skorzystania z zarezerwowanej usługi i stanowi potwierdzenie płatności i umowy zawartej z hotelem bądź dostawcą usług. Za realizację vouchera odpowiada hotel bądź dostawca usług, z którym Partner zawarł umowę.
3. Voucher zawiera dane personalne użytkownika, informacje o dacie i miejscu rezerwacji oraz o datach możliwej anulacji rezerwacji.
4. Voucher ważny jest do czasu rezerwacji.
5. W przypadku prawidłowej anulacji rezerwacji w terminie, zwrotu środków Partnerowi dokonuje Travel Manager. Zwrot za anulacje rezerwacji następuje na zasadach wskazanych w § 6 ust. 7, w szczególności zwrot może być częściowy lub nie nastąpić wcale, zależnie od terminu anulacji.
6. Możliwość zmiany danych użytkownika wskazanych na Voucherze zależy od hotelu bądź dostawcy usług i może nie być możliwa, lub być dodatkowo płatna.

§ 8.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Z tytułu świadczenia usług, Partner zobowiązuje się płacić Travel Manager wynagrodzenie.
2. Płatności za wybrane usługi można dokonywać elektronicznie – kartą płatniczą (VISA, Master Card), szybkim przelewem – płatności online lub BLIKiem
3. Płatności elektroniczne dokonywane są poprzez platformę płatności elektronicznych udostępnionych Travel Manager przez podmiot trzeci. Partner wyłącznie odpowiada za opłacenie rezerwacji. W przypadku, gdy płatność nie zostanie wykonana prawidłowo lub w terminie wskazanym przez Travel Manager, rezerwacja nie zostanie skutecznie dokonana.
4. Travel Manager może przyznać Partnerowi kredyt kupiecki. W takim przypadku, Partner zobowiązany jest do zapłaty po wyczerpaniu kredytu, bądź upływie okresu, na jaki został przyznany.
5. Prowizja od rezerwacji dokonanych przez Partnera lub użytkowników Partnera jest włączona w cenę wskazywaną przez System. Partner płaci całość kwoty za rezerwację Travel Manager.
6. Za datę płatności uważa się datę zaksięgowania przelewu na koncie Travel Manager. W przypadku płatności kartą, termin płatności liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Partnera kartą płatniczą, Travel Manager dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Partnera.
8. Faktury będą wystawiane w walucie wybranej przez Partnera z dostępnych opcji oraz przesyłane drogą e-mailową na wskazany adres elektroniczny.
9. Część z funkcjonalności dostępnych w Systemie może być płatna, w takim przypadku Partner dokonać musi akceptacji warunków płatności przed udostępnieniem danych funkcjonalności.
10. W razie wystąpienia opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynoszącego przynajmniej
3 dni, Travel Manager może zaprzestać świadczenia usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności może zablokować Partnerowi dostęp do Systemu.
11. Użytkownik nie może obciążyć Travel Manager odpowiedzialnością za jakiekolwiek uprawnione, rzekomo nieuprawnione, nieuprawnione lub nieprawidłowe obciążenia karty płatniczej dokonane przez hotel lub dostawcę usług (w tym zrealizowane przedpłaty, dodatkowe usługi, przypadki nie pojawienia się w hotelu lub odwołania rezerwacji, za które przewidziana jest kara itp.).
12. Travel Manager nie odpowiada za fałszerstwo lub nieuprawnione użycie środków pieniężnych dokonane przy okazji korzystania z usług świadczonych na rzecz Partnera, w tym za jakiekolwiek koszty, opłaty, grzywny, kary umowne, potrącenia czy innego rodzaju obciążenia rachunku Partnera. Jeżeli hotel lub dostawca usług obciąży z tego tytułu Travel Manager, za pokrycie tych kosztów odpowiada Partner, który dokonał rezerwacji posługując się fałszywa kartą płatniczą lub umożliwił nieuprawniony dostęp.

§ 9.
REKLAMACJE
1. Partner może złożyć reklamację w sprawach związanych z funkcjonowaniem Systemu, a także wykonaniem usług przez Travel Manager, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji.
2. Travel Manager odpowiada jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w zakresie, w jakim nastąpiło to z winy Travel Manager i dotyczy zakresu jego
odpowiedzialności. Jeśli reklamacja dotyczy usług wykonywanych przez hotel lub dostawcę usług, Travel Manager niezwłocznie przekaże reklamację odpowiedniemu podmiotowi i poinformuje o tym Partnera.
3. Złożenie reklamacji możliwe jest w drodze mailowej – na adres:
bookings@hotailor.com lub przesłanie listu pocztą na adres pocztowy Travel Manager.
4. Travel Manager odpowie na reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.
5. Travel Manager może nie odpowiadać
na powtórną reklamację w tej samej sprawie.

§ 10.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Travel Manager ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zabezpieczenie techniczne danych przechowywanych i przetwarzanych przy wykorzystaniu Systemu, w tym danych osobowych.
2. Travel Manager nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą dostępność ofert prezentowanych przez poszczególnych dostawców ofert turystycznych i udostępnionych Partnerowi na mocy Regulaminu. Travel Manager nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w Systemie przez hotele i dostawców usług, w tym w zakresie dostępności, cen, opisów warunków i szczegółów oferty; Travel Manager zobowiązuje jednak partnerów handlowych do rzetelnej prezentacji treści ofert noclegów w celu jak najlepszego wykonywania usług.
3. Travel Manager nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób działania infrastruktury informatycznej Partnera (m.in. sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania i łączy), przy pomocy których korzystać on będzie z Systemu.
4. Travel Manager nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego oraz za inne strony internetowe, do których linki można znaleźć w Systemie.
5. Travel Manager nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za sposób zarządzania danymi i podejmowane przez Partnera środki mające te dane chronić, za wewnętrzne procesy, procedury, systemy czy urządzenia wykorzystywane przez Partnera.
6. Travel Manager nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umowy zawarte przez Partnera lub użytkowników Partnera bezpośrednio z hotelami lub innymi podmiotami, których oferty udostępnione zostały w Systemu lub do których System zawierał odnośniki. Travel Manager działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Partnerem lub użytkownikiem Partnera a hotelem lub dostawcą usług, przekazując im szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i korespondencję.
7. Travel Manager nie ponosi odpowiedzialności za różnice w oznaczeniu standardów hotelowych funkcjonujące w poszczególnych krajach; różnice mogą wynikać z regulacji lokalnych lub zwyczajowych dotyczących standardu i kategoryzacji hoteli, które mogą nie być tożsame z regulacjami krajowymi.
8. Travel Manager nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Partnera lub jego klienta dane (jeśli podano je błędnie, może to uniemożliwić wykonanie usługi przez hotel lub dostawcę usług).
9. Travel Manager nie ponosi odpowiedzialności za łamanie regulaminu
przez osoby trzecie.

§ 11.
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Partnera i jego użytkowników przetwarzane są przez Travel Manager jako administratora danych osobowych.
2. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania umowy i poszczególnych zleceń, w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenie dokumentacji księgowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (ewentualnego dochodzenia roszczeń), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”.
3. Przetwarzane są dane przekazane przez Partnera, w szczególności jego imię, nazwisko, firma, dane kontaktowe, numery identyfikacyjne, dane użytkowników.
4. Travel Manager będzie wykonywał następujące operacje dotyczące danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, przetwarzanie, kopiowanie, usuwanie, przechowywanie, archiwizowanie,
porządkowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie do celów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
5. Partner oświadcza, że jest uprawniony do przekazania Travel Manager danych osobowych swoich użytkowników.
6. Travel Manager może powierzyć przetwarzanie danych od Partnera zewnętrznym firmom księgowym oraz współpracującym z Travel Manager firmom prawniczym oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji niniejszej umowy, w szczególności hotelom i dostawcom usług. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie udostępniania i serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Przy obsłudze płatności, dane w odpowiednim zakresie zostaną przekazane dostawcom usług płatniczych. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem możliwości ich przekazywania hotelom i dostawcom usług, co jest niezbędne do realizacji danego zlecenia. Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tych krajach mogą być mniej restrykcyjne, niż przepisy RODO. Przekazanie takie następuje na podstawie art. 46 ust. 2 lit c lub art. 49 ust. 1 lit c RODO.
8. Dane przechowywane będą przez okres 10 lat od rozwiązania umowy – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
9. Dane pozyskiwane są od Partnera oraz z publicznych rejestrów.
10. Partner oraz jego użytkownicy mają prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, a także mogą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12.
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Partner powierza Travel Manager przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług na rzecz Partnera, w trybie art. 28 ust. 3 RODO.
2. Przetwarzaniu na podstawie niniejszego Regulaminu podlega jedynie rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, konieczne w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie lub inne dane dobrowolnie przekazane przez Partnera.
3. Przetwarzanie następuje przez czas świadczenia usług oraz przez okres 10 lat od czasu ich zakończenia.
4. Travel Manager oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i innych obowiązujących przepisów oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. Partner zapewnia, że w zakresie danych osobowych, w przypadku których sam jest podmiotem przetwarzającym, posiada odpowiednią zgodę administratorów danych, by powierzyć Travel Manager ich przetwarzanie jako dalszemu podmiotowi przetwarzającemu.
6. Travel Manager zobowiązuje się:
a. do przetwarzania danych osobowych tylko na udokumentowane polecenie Partnera (tzn. polecenie wydane drogą elektroniczną lub na piśmie), z zachowaniem art. 28 ust. 3 lit. a) RODO – przez co rozumie się w szczególności złożenie przez Partnera zlecenia w Systemie,
b. do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu,
c. do przetwarzania danych osobowych z możliwością przekazania ich podmiotom trzecim:
• w przypadku danych niezbędnych do świadczenia usług hotelowych i innych usług turystycznych – na co Partner niniejszym wyraża zgodę,
• w przypadku danych innych niż dane niezbędne do świadczenia usług hotelowych i innych usług turystycznych – przekazanie jest możliwe, o ile odbywa się na udokumentowane polecenie Partnera lub Partner wyrazi pisemną zgodę na przekazanie danych lub ujawnienie danych innym podmiotom wynika z obowiązku określonego przepisami prawa,
d. do przetwarzania danych osobowych osobiście i przy pomocy uprawnionych pracowników i współpracowników; w takim przypadku, Travel Manager ponosi pełną odpowiedzialność wobec Partnera za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych oraz za spełnienie tych samych gwarancji i obowiązków jakie zostały nałożone na Travel Manager w niniejszym Regulaminie; w czasie realizacji konkretnego zlecenia, Travel Manager informuje Partnera o
wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Partnerowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian,
e. do przetwarzania danych osobowych tylko przez osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy lub podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
f. podejmować wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
g. pomagać Partnerowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
h. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomagać Partnerowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO,
i. po zakończeniu świadczenia usług i upływie terminu określonego w niniejszym Regulaminie, zależnie od decyzji Partnera, usunąć lub zwrócić mu wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że oddzielne przepisy nakazują przechowywanie danych osobowych,
j. udostępniać Partnerowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie oraz umożliwiać Partnerowi lub audytorowi upoważnionemu przez Partnera przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich; Partner zobowiązuje się realizować uprawnienia kontrolne przede wszystkim w sposób zdalny, poprzez przekazywanie
odpowiednich zapytań, z zachowaniem trzydziestodniowego terminu na zawiadomienie o planowanej kontroli i podmiocie upoważnionym do jej przeprowadzenia; Travel Manager niezwłocznie informuje Partnera, jeżeli jego zdaniem wydane polecenie stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych.

§ 13.
NEWSLETTER I CIASTECZKA
1. Travel Manager może przesyłać Partnerowi newsletter, jeśli ten wyrazi na to zgodę. Partner może zrezygnować z newslettera w dowolnym czasie, klikając na link zamieszczony w każdej z przesyłanych wiadomości.
2. Travel Manager używa ciasteczek, czyli plików, które zapisuje na urządzeniu elektronicznym użytkownika w celach statystycznych oraz poprawy jakości usług i dopasowania ich do użytkownika. Zawsze można wyłączyć tę opcję w przeglądarce lub na urządzeniu. Travel Manager gromadzi następujące dane w celach statystycznych: dane przekazane poprzez wypełnienie formularzy i zapytań, publiczny adres IP komputera, adres URL, czas nadejścia zapytania, czas wizyty, kraj, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referral link), informacje o
przeglądarce, informacje o błędach.

§ 14.
CZAS TRWANIA UMOWY
1. Travel Manager jest uprawniony do wypowiedzenia umowy świadczenia usług wskazanych w Regulaminie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Partnera. Travel Manager może wypowiedzieć umowę świadczenia usług również wtedy, gdy Partner zaprzestanie prowadzenia działalności, włączając rozpoczęcie likwidacji, niewypłacalność oraz upadłość.
2. Zarówno Travel Manager jak i Partner są uprawnieni do rozwiązania umowy świadczenia usług bez podania przyczyny, z
tygodniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie jest skuteczne jeżeli zostało złożone drugiej stronie w formie e- mailowej.
3. Po rozwiązaniu umowy Partner zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z usług i wszelkich przekazanych przez Travel Manager danych.
4. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem Konta Partnera.

§ 15.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA I KLAUZULA POUFNOŚCI
1. Travel Manager i Partner zobowiązują się do zachowania treści niniejszego dokumentu, stawek wynagrodzenia oraz informacji Travel Manager w poufności, z wyjątkiem sytuacji, w których ich ujawnienie jest niezbędne do świadczenia usług określonych w Regulaminie.
2. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje w czasie świadczenia usług, jak
i po zakończeniu współpracy.

§ 16.
PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA
1. System i jego części, poszczególne teksty i grafiki, mogą być prawnie chronione; System może zawierać znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, a także dokumenty chronione prawem autorskim. Nie można ich kopiować czy wykorzystywać bez zgody Travel Manager, poza dozwolonym użytkiem wynikającym z przepisów.
2. Wszelkie zamieszczone w Systemie treści, w tym także wygląd i rozwiązania w Systemie oraz jego infrastruktura, stanowią utwory i objęte są ochroną praw autorskich.
3. Partner może korzystać z treści w Systemu wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Zakazane jest kopiowanie i wykorzystywania całości lub części Systemu; udostępnianie przez (hyper)linki i linki głębokie; publikowanie, promowanie, zbywanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób treści z Systemu, na użytek wykraczający poza ramy dozwolonego użytku osobistego.
4. W ramach świadczenia usług określonych w Regulaminie, Travel Manager udostępnia Partnerowi System.
5. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Travel Manager udziela Partnerowi prawa do korzystania z Systemu na zasadzie licencji niewyłącznej, nieprzenaszalnej i ograniczonej czasowo (na czas trwania umowy), bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji obejmujących wykorzystywanie na komputerach i innych urządzeniach podłączonych do sieci internet.
6. Partner nie ma prawa udzielania jakichkolwiek licencji czy sublicencji na korzystanie z praw autorskich do Systemu bez zgody Travel Manager.
7. Wynagrodzenie wskazane w § 8 obejmuje również prawa z tytułu licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie.

§ 17.
SIŁA WYŻSZA
Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu zaprzestania wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to skutkiem siły wyższej. Przez siłę wyższą, w niniejszym Regulaminie, rozumie się nadzwyczajne zjawiska przyrody, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, jak również zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować. Siła wyższa jest
zdarzeniem nadzwyczajnym i zewnętrznym.

§ 18.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin serwisu dostępny jest na portalu Travel Manager, skąd można go pobrać i zapisać.
2. Umowa pomiędzy Travel Manager i Partnerem wchodzi w życie w momencie akceptacji treści Regulaminu przez Partnera i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia pomiędzy Travel Manager a Partnerem, zarówno pisemne i ustne, dotyczące przedmiotu niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub odnoszące się do świadczenia opisanych tu usług i wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu
podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądu polskiego właściwego dla Travel Manager.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną przedstawione Partnerowi podczas logowania do Systemu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Partner ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. Partner jest uprawniony do utrwalenia lub zapisu niniejszego Regulaminu w dowolnej formie, wyłącznie na użytek związany z wykonywaniem postanowień tego Regulaminu.